Terapia manualna – Manual Therapy

DSCN2715Większość naszych dolegliwości, jeśli nie ma podłoża organicznego, wynika z faktu braku równowagi w naszym ciele. Przyczyna jest bardzo często psychogenna, sięgająca nawet okresu dzieciństwa. Nasze ciało posiada przedziwną zdolność zapamiętywania wszystkiego, czego doznało. Tkanki reagują napięciem na różne stresowe sytuacje z życia. Dotyczy to w zasadzie każdej z dziedzin, zarówno zawodowej jak i prywatnej. Ciało nie lubi też wszelkich pozycji statycznych. Codzienność, zarówno w pracy jak i podczas biernego wypoczynku stopniowo przyczynia się do powstania asymetrycznych napięć, które w niedalekim czasie mogą objawić się różnego rodzaju bólem.

Spotkanie ze mną obejmuje szczegółowy wywiad, ocenę RTG, indywidualnie dopasowaną terapię oraz zalecenia w postaci ćwiczeń do domu.

Zajmuję się:

 • bólem kręgosłupa (miejscowym, promieniującym, przeszywającym, opasującego itp.)
 • bólem kończyn dolnych (rwa kulszowa, udowa, bóle bioder, kolan, uczucie drętwienia, mrowienia, osłabienia i chłodu)
 • bólem obręczy biodrowej, barkowej (uczucie napięcia, zablokowania, drętwienia, mrowienia, ograniczenia pełnej ruchomości)
 • bólem pachwin, podbrzusza, brzucha
 • bólem klatki piersiowej (wrażenie niemożności pełnego oddechu, zablokowania, kłucia, przeszywania klatki)
 • bólem głowy, twarzy, żuchwy, uszu
 • dolegliwościami wegetatywnymi (zawroty, omdlenia, nudności, wzdęcia, kłucia)
 • objawami pseudourologicznymi, pseudoginekologicznymi, które w badaniu lekarskim nie wykazują choroby organicznej)

Manual therapy

Most of our problems, if there is no organic cause, is due to the lack of balance in our body. The reason is very often psychogenic, reaching even childhood. Our body has an uncanny ability to remember everything it experienced. The tissues react with tension to various stressful life situations. This applies, in principle, to all of the life areas, including professional and private. The body does not like to be in any kind of static position. Everyday life, both at work and during passive recreation gradually contributes to the asymmetric tensions, which can cause in the foreseeable future all sorts of pain.

Meeting with me includes a detailed interview, evaluation of X-ray, individually tailored therapy and recommendations in the form of home exercise.

I work in the area of:

 • back pain (local, radiating, piercing, encircling, etc.).
 • leg pain (sciatic neuralgia, femoral neuralgia, pain in hips or knees, numbness, tingling, weakness and sensation of cold)
 • pelvic or shoulder girdle pain (feeling of tension, blocking, numbness, tingling, limitation full mobility)
 • pain in the groin or abdomen
 • chest pain (difficulty with the deep breath, blocking, stabbing pain in the chest)
 • headache or facial, jaw, ear pain
 • vegetative symptoms (dizziness, fainting, nausea, bloating, stabbing)
 • pseudo-urological or pseudo-gynecological symptoms (which in the medical examination show no organic disease)