Złote myśli – Golden thoughts

 „Większość dolegliwości fizycznych to wołanie cierpiącej duszy, aby ją ukoić..”

“Most of the physical ailments is a cry of suffering soul to soothe it.”


„Organizm ludzki jest jak drzewo.
Pielęgnowane odradza się i kwitnie.
Nie pozwól aby uschło tylko dlatego,
że nie potrafisz, boisz się lub nie masz motywacji o nie zadbać…
Głównie od Ciebie zależy
czy gałązki będą się łamać
i zaczniesz umierać na długo, zanim przyjdzie śmierć…”

“Human body is like a tree,
When taken care of it regenerates and flourish.
Don’t let it wither only because,
You can’t, you are afraid of or you are not motivated to take care of it…
It depends mainly from you,
If the twigs start to brake,
And you start dying, long before the death will come.”


Kojący masaż jest formą mowy ciała, mowy rąk,
które wysyłają do receptorów w skórze słowa czułości, ciepła i poczucia bezpieczeństwa.
Jak dłonie matki, otulają ciało, akceptując jego wygląd, defekty i fakt,
że się po prostu starzeje. ..
Niewidzialnymi nićmi łączy się z  duszą,
która otulona jak dziecko w łonie matki,
wycisza umysł,
a on rozluźnia nam ciało…

A soothing massage is a form of body language, hands language,
which send to the receptors in the skin words of tenderness, warmth and sense of security.
As mother’s hands, envelop the body, accepting its appearance, defects and the fact that it is getting older…
With invisible thread connects to the soul, which wrapped like a baby in the womb, calms the mind, and it relaxes our body …


„Dopóki jeździec nie uzyska łączności fizyczno-mentalnej ze swoim ciałem
nie będzie w stanie poczuć jej z ciałem konia..”

“As long as the rider does not obtain physical and mental communication with his body
he will not be able to feel it with the horse’s body…


„Sukces możliwy jest tylko wtedy, gdy zarówno koń jak i jeździec
podążają zgodnie, w tym samym kierunku..”

“Success is possible only when both the horse and the rider
are heading in the same direction…”


„Większość problemów na jeździe, pochodzi z nieświadomych napięć naszego ciała..”

“Most of the problems in our riding comes from the unconscious tensions of our body…” „Konie są jak dzieci, ufne, wrażliwe i szczere, gdyby każdy brał z nich przykład świat byłby lepszy…”

“Horses are like children, trusting, sensitive and honest, if everyone took the example from them, the world would be better …”


„Jeżeli czujesz nawet minimalny ból,
nie wsiadaj na  konia.
Każde napięcie,
zarówno w Twoim ciele jak i umyśle,
zostanie przez niego dostrzeżone.
Obroną przed napięciem jest opór, który generuje napięcie.
Napięcie powoduje ból, a ból zabija zaufanie…”

“If you feel even minimal pain,
do not get on a horse.
each tension,
both in your body and mind,
he will be spotted.
defense against tension is a resistance that generates tension.
the tension causes pain, and the pain is killing confidence …”


„Bycie jeźdźcem to nieustająca praca
nad swoim ciałem i psychiką,
aby wkraczając w konia przestrzeń,
niczym nie zaburzyć jej harmonii..”

„Being a rider is constant work
over your body and psyche,
when entering into the horse space
not to disturb its harmony… „


„Chcąc wiedzieć gdzie spinasz ciało,
Zobacz gdzie spina się Twój koń.
On niczym lustro,
Odbije nawet Twój oddech…”

“If you want to know where you tense up your body,
See where your horse tenses up.
He’s like a mirror,
Reflecting even your breath…”


„Najlepszym sposobem nauki nie jest to, co możemy od trenera usłyszeć,
ale to co możemy dzięki zadanym przez niego ćwiczeniom poczuć..”

„The best way to learn is not what we hear from the coach
but what we can feel through the exercises given by him. „


Już teraz doceniaj, dziękuj, wybaczaj i kochaj bo jutro zależy od dzisiaj…”

„Already today, forgive, appreciate, take care and love because tomorrow depends on today…”


Koń buntuje się tylko wtedy,
gdy nie rozumie, nie jest gotowy,
boi się lub cierpi.
Każde jego nieposłuszeństwo,
jest reakcją na błędy człowieka.

A horse rebels only
when he doesn’t understand, he’s not ready,
he’s afraid or when he suffers.
His disobedience is always a reaction
to human’s mistake.


Koń jest nam dany jako przyjaciel.
Celem naszej relacji
powinna być radość z bycia razem,
budowanie więzi oraz wzajemnie uczenie się siebie…
Bądźmy uważni,
bo każdy nasz błąd pozostawia ranę,
która mimo, iż  niewidoczna
zostaje w nim często na zawsze…

A horse is given to us as a friend.
The purpose of our relationship
 should be joy of the companionship,
bonding and getting to know one another…
Let’s be careful
 because each mistake leaves a wound,
witch, although invisible,
often stays forever…


Widzę nie tylko to jak wyglądasz,
obserwuję twą każdą myśl…
Twoje ciało jest dla mnie jak otwarta księga,
nie ukryjesz przede mną nic…

I see not only how you look,
 I observe your each thought…
Your body to me is like an open book,
you won’t hide anything from me…


Koń jest jak rzeka,
płynie w pełnej równowadze wtedy,
gdy jeździec niczym koryto,
łagodnie podtrzymuje jej bieg…


Partnerstwo nie polega na tym,
że się obok kogoś jest,
tylko, że się patrzy, w ten sam sposób
w tym samym kierunku…

Partnership doesn’t rely on being next to someone,
but looking the same way,
in the same direction.


Gdy otworzysz swe serce
i będziesz ich bardzo blisko,
usłyszysz nie tylko to, co chcą ci powiedzieć,
ale Kogoś kto stworzył to wszystko..

When you open your heart
and stay really close,
you’ll hear not only what they want to tell you,
but also the One who created it all…

Oczy są drogowskazem ścieżek
którymi możemy chodzić,
ale to serce rozjaśnia kierunek,
w którym powinniśmy iść..

The eyes are the indicator of the paths
that we can take,
but it is the heart that lightens up
the direction in which we should go..


„Wyobrażenia umysłu niczym są
wobec ogromu odczuć,
którymi widzi serce.
Ono jest okiem duszy,
widzi Go mimo oczu zamkniętych”


„TAM,
nie ma znaczenia
kim byłeś,
co osiągnąłeś i co zdobyłeś.
Liczy się to, jak żyłeś
i ile miłości w swe życie włożyłeś..”


„Nie marnujcie żadnego dnia,
niech wasze serca mówią kocham,
niech wasze ciała mówią służę,
niech wasze umysły mówią czuwam.
Bo nie znacie dnia ani godziny
gdy nadejdzie…

A wtedy zapyta wasze serca
jak kochały?
A one zawstydzone powiedzą,
że nie wybaczały…

Zapyta wasze ciała
czym służyły?
A one odpowiedzą,
że stale zmęczone były…

Zapyta wasze umysły
czy w Niego naprawdę wierzyły?
A one całe życie dokądś pędziły
i nie zdążyły..”


Co godzinę zadaję sobie pytanie: co jeszcze mogę zrobić dla Ciebie Panie?
a wieczorem: gdzie Ciebie nie dostrzegałam i czego nie zrobiłam, a miałam…


Dzieci są jak sadzonki.
Od nas zależy,
na jakiej ziemi damy im wzrastać
i czym będziemy je karmić.
Dzieci chrzestne to dar wyjątkowy,
gdyż nie mając wpływu na to, czym karmią je rodzice,
możemy karmić je.. duchowo…


 oraz ulubiona już nie moja myśl ks. Malińskiego:

Dawaj to, co masz, czym jesteś.
Dawaj przedmioty, ale nade wszystko dawaj siebie,
swoją opiekę, swoją pomoc, swoje współczucie.
Dawaj póki czas, póki masz co dawać,
póki masz rzeczy, póki masz siły,
póki stać cię na serdeczną troskę,
na współczucie, na uśmiech i radość.
Dawaj swoją pomoc, dawaj siebie samego
póki cię jeszcze trochę jest.

“Give what you have, what you are.
Give things, but above all give yourself,
your care, your support, your compassion.
Give while there’s time, until you have something to give,
while you have things, until you have strength,
as long as you can afford heartfelt concern
sympathy, a smile and joy.
Give your help, give yourself
while there is still something remaining of you.”